ETISKE RETNINGSLINJER

for Buddhistisk Samfund

Formålet med disse retningslinjer er at skabe trygge og gennemsigtige rammer for vores fælles praksis, så at vi alle drager omsorg for, at Buddhistisk Samfund kan fungere. Etiske retningslinjer er hensigtsmæssige midler, som muliggør, at denne praksis udfolder sig i fuld tillid til dharmaen.

En buddhists 'opførsel', etik og moral, er baseret på den i alt og alle iboende visdom og medleven, som opleves ved 'opvågnen' ('oplysning'). Det forventes derfor, at sangha medlemmer, så vidt muligt, lever og fungerer ud fra dette, denne uselviske åbenhed, fri fra grådighed, vrede og vrangforestillinger.

Denne visdom og medleven er reflekteret i de fundamentale forskrifter:
        Afhold dig fra alt ondt
        Praktisér alt der er godt
        Rens dit hjerte
        Dette er alle Buddhaers evige belæringer.

En oplyst persons liv er udtrykt gennem 'dyder', de såkaldte pāramitāer, som, ifølge nogle, kan oversættes noget i retning af 'oplyst opførsel', idet pāra betyder 'den anden bred' (som i diamant sutraen) og mita betyder 'den (det) som er ankommet'.

De seks (Mahāyāna) pāramitāer er (Dāna, Śīla, Kṣānti, Vīrya, Dhyāna, Prajñā):
        Gavmildhed, at kultivere en holdning af generøsitet. Drop selv-fiksering.
        Dyd, disciplin. At undgå at skade. Drop selviskhed og uærlighed.
        Langmodighed, tolerance, overbærenhed, accept, udholdenhed. Evnen til ikke at blive forstyrret af noget.
        Energi, flid, vigør, indsats. At finde glæde i, hvad der er dydigt, positivt og sundt.
        Fokuseret koncentration, fordybelse. Blive ikke distraheret, hvil i tilstedeværen.
        Visdom, indsigt. Den perfekte skelnen af fænomener, alle ting som kan vides - som de rent faktisk er.

At praktisere buddhisme, Buddhas vej, betyder derfor - aktivt, hvert øjeblik - at stræbe efter at opdage og leve ud fra disse 'dyder'.

Specielt for lærere og præster er der ikke noget 'så vidt muligt'. De har et særligt ansvar overfor elevernes velfærd, og bør derfor være særdeles opmærksomme på det ovenforstående og konsekvenser af uetisk eller smertegivende tanker, ord og handlinger.

Udover dette, er det en selvfølge, at sangha medlemmer overholder landets love.

Enhver person som agerer upassende (ikke i overensstemmelse med ovenforstående etiske retningslinjer) forventes at gøre alt for at justere deres adfærd i overensstemmelse med forskrifterne, samt gøre hvad måtte være nødvendigt for at genoprette harmonien i sanghaen og afbøde skadevirkningerne.

Yderligere hjælpsomme noter til disse retningslinjer kan findes her


Konfliktløsning

Skulle der komme en klage fra et medlem over et andet medlem angående ovenforstående eller andet som skaber disharmoni i sanghaen, vil det være at foretrække, at de involverede parter selv kan finde en løsning. Det forventes selvfølgeligt, at alle sanghamedlemmer arbejder positivt på at genoprette harmonien i sanghaen.

Hvis dette ikke er muligt, så skal læreren (præsten, zendolederen) mægle.

Hvis denne ikke er i stand til upartisk at mægle, skal klagen derefter gå højere op i hierarkiet (til Roshi) eller til bestyrelsen.

Hvis konflikten involverer en zendoleder, præst, lærer eller lignende, henvender man sig til en som er højere oppe i hierarkiet end den involverede. Hvis der er en konflikt, der involverer Roshi (abbeden), henvender man sig til bestyrelsen.

Hvis (en af) disse med succes kan løse problemet på en måde alle parter kan acceptere, så er situationen afsluttet.

Hvis ikke, vil den forurettede gå til samfundets klageudvalg, der nedsættes efter behov. Dette udvalg vil blive ledet af en lærer valgt af lærerne. Det vil omfatte mindst to andre personer, være af blandet køn, og omfatte mindst én ikke-lærer. Denne gruppe vil høre fra alle parter og forsøge at mægle.

I visse svære situationer kan der søges hjælp af en professionel konfliktmægler. Det kan være hvor en af parterne ikke føler sig tryg ved intern mægling, eller i specielt vigtige situationer, for eksempel hvor abbeden er involveret.

Hvis det ikke lykkes at mægle, vil udvalget anbefale en fremgangsmåde til samfundets abbed. Dette kan variere fra en foreslået undskyldning til de andre parter, undskyldninger til sangha som helhed, et anger ritual (bodsøvelse) eller andet.

Hvis konflikten har vidtrækkende konsekvenser for sanghaen, kan der indkaldes til et sanghamøde, hvor parterne vil præsentere emnerne og synspunkterne, og vi i fællesskab finder en løsning.

Alle parterne, som tager del i en strid og dens løsning, underskriver et forpligtende referat af den foreslåede løsning, og der kan aftales opfølgende møder med hensyn til at gennemgå dette referat.

Et sangha medlem, som bevidst og gentagne gange ikke agerer i overensstemmelse med de etiske retningslinjer, uanset om der er blevet klaget eller ej, kan ikke anses for at være buddhist, og vil derfor blive ekskluderet af Buddhistisk Samfund og frataget eventuelle positioner såsom i bestyrelsen eller som præst eller lærer. Skulle vedkommende ændre sin holdning, er han/hun selvfølgelig velkommen til at søge optagelse igen.